23:13, 15 Temmuz 2024 PazartesiBir bir her mahalde birer datacenter

Marketing ve selling projeksiyonunu "beyond of cloud" için örgütleyebilen ve sonuçlandıran işletme yöneticileri yakın geleceğin, en azından 15-20 yılın sönmeyen yıldızı olacaklardır.

Bir bir her mahalde birer datacenter
The Tips of Data Center Dynamics from society's history to it's now

Her Mahalleye DataCenter

Merhaba.

Her mahallin ve mecranın birer Data Center edinmek ihtiyacı, talep uyandırıldığında anında sipariş edilecek olgunluğa ermiştir. Bu maksatla ve içerikle bir marketing plan üretip lansmanına girişen özellikle büyük ve şöhretli işletmeler bu hazır durumdan hayli kazanç elde edecektir. Ezcümle, bir temas programı çıkarmak lazım. Ve aşağıdaki ön yazı ile birlikte randevüleşmeye çalışmalıdırlar arzcılar.

İlkin bendeniz buradan merhaba demek ister. Buyrunuz.

Saygılarımla,

Tahsin Yılmaz

————– [Bu mütalaa 2012 senesi Mart ayında bilgitoplumu.wordpress.com portalinde yayımlanmıştır.]

Cloud computing and virtualization ile sektörümüzün gidişatı sıhhate kavuşturulabilir mi? Hayır. Cloud ajandası ancak bir pansuman çare olacaktır big data için. Bu hükmümüzü daha Cloud ilk telaffuz edildiği günden bu yana dile getirmekteyiz.

Ya ne?! Şudur bence; efendim, teknolojik patent tesciline sahip olan ve partneri yahut rakibi işletmeler Datasphere Hardware ve Datasphere Software başlıklarında birçok patent üretmeye ve R&D çalışması başlatmaya /sonuçlandırmaya girişmek zorundadırlar. Bu girişimin finansmanı için cloud computing lansmanlarından ofansif ve hatta agresif satışlar yaparak gelir elde etmeye bakmalıdırlar.

Marketing ve selling projeksiyonunu beyond of cloud için örgütleyebilen ve gerçekleştiren yöneticiler yakın geleceğin, en azından 15-20 yıl sönmeyen yıldızı olacaklardır. Ekli metinde Data Center konseptine dair bir raporum var:

Her Mahallin Kendi Data Center’ı Olmalı

Her mahalleye, her mesken yahut iş sitesine, alış-veriş merkezine, her iş binasına, her residence’a, her kaymakamlığa, her beldeye, her okula, her köye;

–         bir yahut birkaç cloud system’in omurgasına dahil edilmek üzere
–         veritabanı, uygulama ve web sunucu paydaşı olmak üzere
–         edinme maliyeti bütün paydaşların küçük katkılarından fonlanmak üzere
–         her değişik işlemcili sabit ve mobil computer’e computerciklere has arayüz yelpazesi zenginleştirilmek üzere
–         her değişik amaçlanma tematiklerine has verisetlerini barındırmak üzere

birer Data Center Donanım Kompleksi

–         fiyat, istemci kapasitesi, iletişim kapasitesi, yordam kapasitesi açılarından değişik değişik paketlenmiş
–         donanım ve servis bileşenleri netleştirilmiş

olarak kurgulanmalı ve müstakil bir marketing plan hazırlanarak satış-gerçekleştirme-çabasına girişilmelidir.

Bakınız Neden?:DataCenter'lar Bilgi-İletişim Sektörünü De Maliyet-Fiyat Muhasebesini De Dönüştürüyor

[Bu mütalaa 2011 senesinin Aralık ayında bilgitoplumu.wordpress.com portalinde yayımlanmıştır.]

İster bilişim sektörünün arzedenleri ister müşterileri için olsun bilgi teknolojileri şimdiye kadar maliyet meselelerine birincil olarak bağlantılandırılır idi. Hatta bilişim envanterine katılması teklif ya da talep edilen ürün ve hizmetler birer maliyet düşürücü yatırım kalemi idiler. Edinilmesi pahalı ve işletmeciliğe uygulanması meşakkatli sabit kıymetlerden sayılırdı. Ama yine de zaman, mekan ve işleyiş maliyetleriniz sizi rekabette geriye düşürmesin istiyorsanız bilgi teknolojisinin ilk maliyetlerine katlanmalısınız derlerdi müşterilerine. Ve arz fiyatlamasında çok rahat davranabiliyorlardı. Bilişim sektörünün müşterileri ise gerek yatırım gerek üretim gerek işletmecilik girdilerinde bilişim maliyetlerini çok rahat bir şekilde ürün ve hizmet fiyatlarına ekleyebiliyorlardı.

Teknolojinin maliyet yönü, bilişim sektörünün müşterileri için hâlâ aynı minvalde iken, arzedenler tarafında bir değişme yaşandı yakın geçmişte. Hız, efor, fiyat dengesi bakımından satınalınmaya en layık ürün ve hizmetleri arzetmek rekabeti içine girdiler. Çünkü hazır müşterilerini bir rakibe kaptırmamak ve hem rakibin müşterilerini kapmak hırsını tetikleyen bir ruhu vardı bilişim teknolojilerinin. Sektörün müşterileri fiyat avantajı beklentileriyle arzedenlerin karşısına dikilmiş değillerdi oysa. Birim zamanda, birim mecrada, birim maliyette optimum kararlaştırma da yetmedi arzedenlere. Dampinglere bile meyleden arzcılar gördük. Bu meyanda umursuz satıcı, tok satıcı, saldırgan satıcı, yenilik satıcı sıfatları hangisinden hangisine geçiveriyordu diye sektörün mütemmim branşlarının sergüzeştlerine bakmak faydalı olacaktır. Ama bu detayı başka bir makalede işlemeyi tercih ediyoruz. Ve şimdi, bir işletmede Data Center Müdürlüğü yahut müstakil bir Data Center İşletmeciliği olgularının sektördeki üretim, yenilik, arz, fiyat görünümlü değişikliklerin ötesinde bir değişme anlamına geldiğini inceleyeceğiz.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri sosyal yapı içindeki iktisadî müstakillerden biri olacaksa, Data Center Dinamikleri bu ihtimalin kuvvetli amillerinden biri olarak kendini belli ediyor. Public Cloud ve Private Cloud telakkileri sektördeki değişmeler hakkında, sektörü müstakil kılmaya matuf değişiklikler yaşadığımızı düşündürüyor. Spesifikten generik’e geçiş yaşayan bir sektörden bahsedebilmeye yeter karinelere sahibiz. Bilgilenme ve iletişme insiyakiyle edindiğimiz işlerden müteşekkil bir yapı olan Data Center, bakınız neleri ihtiva ediyor:

Data Center’ların işletmelerimizin genel evrak dairelerini, arşiv dairelerini, istatistik dairelerini, muhaberat dairelerini, yazı işleri dairelerini barındırdığını hemen ilk ağızda zikredebiliyoruz. İkinci ağızda da kayıt müesseselerini, karar müesseselerini, idare müesseselerini, öğretim müesseselerini, enformasyon müesseselerini, plan-prensip müesseselerini tamamlıyor diyebiliyoruz. Keza üçüncü ağızda ticaretin, lojistiğin, basın-yayının, müşteri hizmetlerinin, üretim işlerinin otomatize edilmesine katıldığını telaffuz edebiliyoruz. Üstelik kayıt, karar ve idare müesseseleşmesini kamu ve özel sektör boyutundan hane halkı ve birey boyutuna uyarladığını, bağladığını gözlemliyoruz. Birçok klasik-analog iş ve işlemlerin artık Data Center işletmeciliğine dönüştürülerek yürütüldüğüne şahit oluyoruz hem.

Bu manzara dolayımında ISCO, ISIC, NACE, vb. klasifikasyon katalogları içinde, indislerin alt kırılımı olarak kaydedilmiş duran bilgi ve iletişim mesleklerinin, faaliyetlerinin yeri ve önceliği değiştirilmelidir. Dahası bilişim ve iletişim teknolojileri sektörü (Information and Comminication Technologies) ibaresi bilgiişlem sektörü (Knowledge Processing) tabiriyle değiştirilmelidir, kök indise yükseltilmelidir.

Bu bir inkılaptır hatt-ı zatında. Ve sıçrama rampası da bilgileşme mümkünlerinin çoğalması, çeşitlenmesi olmuştur. Bilgileşmeye katılanlar sadece gerçek yahut tüzel kişilerle sınırlı değil üstelik. Meslek adlarının, sektör adlarının, olay adlarının da bilgileşmekte olduğunu teşhis edebilmekteyiz. İnsanların ve kuruluşların kullandığı tesisler ve cihazların bilgileşmesini izleyebiliyoruz hem.

Artık database’lerin kifayet edemediği dijitalleşme itiyadıyla nihayette datasphere içinde yaşayacak bir toplum halinde varılan istikrardır bunun adı. Dijitalleşme itiyadından hasıl olacak işbu istikrarın adı telif edileli çok oldu. Ne idi o ad?: Bilgi Toplumu.

İşte bilgi toplumunun, bu ibaresine tam uyan bilişim cihaz ve aletlerinin arzında; ne kendileri ne müşterileri indinde maliyetin önemi birincil olabilecektir. Zira hem kendileri hem müşterileri o cihaz ve aletlere, sistem ve tesislere mecburdurlar. En ucuza üretmek, dağıtmak ve hizmetini sunmak değil çünkü temel bağlam. Temel bağlam artık bu imalatın ve dağıtımın vasata gelip oturmasına dayanıyor. Spesifik bir sektör olmaktan çıkılınca, elbette zarurî sektör – doğal sektör kişiliğine uygun hareket edilmelidir. Bu sebeple maliyet yaklaşımını terketmeyenler malülen iflası göze almış demektir. Aynı hüküm bilişim cihazlarını edinmek, bilişim sistemlerini kullanmak bilgileşim halinde olmak doğallığına dahil olanlar için de geçerlidir. Bu doğallığın dışına düşenler, sırf maliyet kaygıları yüzünden düşüyorsa dışa, demek ki onlar da malülen intiharı göze almış demektir.

Bilgi ve iletişim sektörünün maliyet telakkisi fiyat muhasebesinden çıkmak arifesindedir. Çünkü Bilgi Toplumunun ismiyle müsemma karakteristikteki mal ve hizmetlerinin maliyeti mesela; ekmeğin fiyatlanışı, ulaşımın fiyatlanışı, elbiselerin fiyatlanışı mesabesine gelip dayanmıştır. Bu haile ve gailenin örneklerini, örneklerin soruşturmasını, tahlilini, teşhisini, tesbitini Niçin Bilgileşmeliyiz isimli dijital kitabımızda uzun uzun serdetmiştik. Ve bilgiişlem ilmihali seminerlerimizde, aynı sıra bilgi toplumu soruşturmaları seminerlerimizde kavramlaştırmaya devam etmekteyiz. Türkiye’de mahalle düzeyinden kasaba ve şehir düzeyine, meslekler düzeyinden ekonomik sektörler düzeyine, bilişim derneklerinden bilişim sanayi odaları düzeyine oradan ülke düzeyine kadar BİLGİLEŞİM AJANSLARI ve BİLGİ RAFİNERİLERİ kurulması yolunda kamu oyu oluşturmaya çalışmaktayız. Bu gayretlerin somut mümkünü olmak kuvvetinde katkısı olacağını öngördüğümüz Data Center’lar; enerji üretim santralleri, elektrik dağıtım santralleri, telefon santralleri, tv-radyo santralleri, ulaşım ve lojistik santralleri fonksiyonelliğinden çok çok daha münbit ve rafine olacağı belirmişken sayılamayacak kadar sosyo-politik ümit ve ilkenin gerçekleşeceğini bekleyebiliriz.

_____________________________________

Ek: The Tips Of DataCenter Dynamics...

[Bu mütalaa 2012 senesi Mart ayında bilgitoplumu.wordpress.com portalinde yayımlanmıştır.]

 

 

 

 

 

 

 İlgili Konular ⟩ » Datasphere » Datacenter » mahalle


İlgili Haberler