06:14, 03 Mart 2024 PazarAna Sayfa > Enformasyon Rafinerisi Türleri > Kanun Ve Mevzuat |

Kamu Denetçiliği ve Yasama

Türkiye’nin hem hikayesinin hem tahkiyesinin en asli en sarih ve sahih mecraı TBMM’nde variddir. Fertten hatta geçmişteki ve gelecekteki fertten memleketin her mahal ve mevkiine kadar bütün uzuvlarına arzettiği bitmeyen ve inşallah hiç bitmeyecek hikayemizin gerekleri, gerçekleri, geçerleri en önce milletin vekaletini deruhte eden vekillerinin emniyetindedir.

Kamu Denetçiliği ve Yasama

Denetim "görevlerin, iş ve işlemlerin cereyanı yanısıra her saike vukuf ve
dahl imkanı" varsa başarılabilinir. Aksi halde un elenmiş elek kaldırılmış
iken yapılan denetim ancak telafiden ibarettir. Fakat "şikayet" müessesesi
işte tam da cereyan sırasında denetçiye müdahale vesilesi sunmaktadır ki,
şikayeti bilanoksan cevaplamak için lazım gelen cihazlanma "şimdi, burada,
hazır" kılınmalıdır. enformasyonrafinerisi.com bu cihazlanmaya kendini vakfetmeye talip olanların platformudur.

Türkiye’nin hem hikayesinin hem tahkiyesinin en asli en sarih ve sahih
mecraı TBMM’nde variddir. Fertten hatta geçmişteki ve gelecekteki fertten memleketin her mahal ve mevkiine kadar bütün uzuvlarına arzettiği bitmeyen ve inşallah hiç bitmeyecek hikayemizin gerekleri, gerçekleri, geçerleri en önce milletin vekaletini deruhte eden vekillerinin emniyetindedir. Bu emniyet milli vicdana müteallik bütün malumata vaziyet etmek imkanlarıyla
vükelanın teçhiz edilmesine müstenittir. İşbu emniyeti TBMM uhdesinde bir
müstakil müessese olarak Kamu Denetçiliği Kurumu da "tahkim, danışma ve
tavsiye" cihetlerinden kuvvetlendirmektedir.

Kamu Denetçilerimiz ve vekillerimiz işbu emniyeti mucip cihazlanmayla, idare
muvacehesinden doğan her tür malumatı kaştarabilmek kaabiliyetini daima
yüksek seviyede tutmak azmiyle ikmal edilmek zaruretini daima ihtiyaç
hissedecektir. Her gün yenisi hasıl edilen karar, ihbar, hüküm, şart,
ünlem beyanlarıyla büyük bir yığın halinde mütemadiyen genişleyen o
malumatın kaydedilmesi, sınıflandırılması, alakalar inşad edilmesi,
dönüştürülmesi, takdim edilmesi ve iletilmesi için temin edilen başat
bilişim cihazlanması, aynı zamanda denetçilerimizin ve vekillerimizin o malumattan istifade
etme başarısını da yükseltmelidir.

Kamusal mahal ve mekanları, kadro ve unvanları, hizmet ve görev
tanımları, mevzuat talikatı, mesul yahut amil memuranı tafsilatında amme
idaresinin röntgeni, rafine şekilde denetçinin tarassutuna ve
tetkikatına müsait bir şekilde elinin her an ulaşabileceği bir sistemde
hazır edilmelidir.

Denetçilerimizin de milletvekillerimizin de fikredişine, zikredişine, zekiyesine, fehmiyesine ve
akledişine tam cevap verecek bir cihazlanması olacak ki izafi, zihni,
takriri ve sezgisel çabaları vukuf ile neticelenebilsin. O çabaları
tamamlayan, destekleyen, düzelten, tedahül açıklarını kapatan kuvvetler
kazandıran bir bilişsel referans rafinerisini teslim edelim ki
denetçilerimize ve yasa koyucularımıza o kuvvetleri birer indi meleke edinmek kaygısına mağlup düşmesinler. Aksi halde metadata deryasında kaybolmaya ve hatta boğulmaya
karşı tedbirsiz düşekalırlar hafazanallah.

Mevcut bilişim sistemi;
– sonuçlar, olgular, şahıslar, müesseseler, nesneler, mahaller, makamlar,
mecralar, mekanlar, konular, meseleler, ilişkiler, amaçlar, faaliyetler,
hareketler evrenine
– kanunlar, kararlar, denetimler, araştırmalar, soruşturmalar, muhakeme
zabıtları, müzakere zabıtları, dilekçeler, talepler, teklifler, içtihat ve
tavsiye ahengini  maharetle katıştırılabilen bir bilişsel referans rafinerisi haline
inkılap ettirilmelidir.

Kamu Denetçiliği ve Kamu Vekaleti bilişim sistemlerimizi ancak böylesi bir şart ve menahiç
sayesinde hem muhtemel hem mukadder ama kesinlikle nihayetsiz keyfiyetleri
hem içeren hem kendine çeken akli ve zihni teçhizata dönüştürebilir ve
yükseltebiliriz. Bu kurumlarımızda cari ve vaki bilgiyi işleme meşgalelerine bu
iş tutuşla girişildiğinde (herhangi öncelik yahut müstakillik
derecelendirmesine talik edilmeksizin) aşağıdaki neticeler alınacaktır.
◾Kanun ve kararnamelerin ve harici irade beyanlarının birbirlerine
mutabakatını, iltizamını, tazammununu teşrih ve tahkike yarayışlı bir
enformatik sistem,
◾Amme idaresinin muhtemel yahut mukadder herhangi denetim iş ve
işlemlerine konu olması (mesela FETÖ tasfiyesi) halinde yarayışlı olmak
üzere “idarede mevzuat çatışmalarını ve sabık tasarruf ihlallerini”
kovuşturan enformatik sistem,
◾Mesela dilekçe kabul çalışmalarına da yarayışlı olmak üzere amme idaresi
envanteri sistemi (her veritabanıyla ilişkiselliğe hazır sınıflandırılmış
ve kataloglanmış binalar, adresler, faaliyetler, makamlar, unvanlar,
tasarruf türleri, vazifeler, vazifeliler… uzayı -zaciyesi-),
◾Mesela “Hadiseleriyle, Vakıalarıyla, İhtilaflarıyla, İhlalleriyle Falanca
Sene Yayını” gibi yahut başka temaları ele alan yayınlar üretmeye ve sorgu
ekranları çoğaltmaya yarayışlı olmak üzere Kronolojik ve Coğrafik Türkiye
VAKIALAR Envanteri,
◾İçerik çözümlemesi indeksleri “sonlu durumlar tablosu” yaklaşımıyla
kurgulanmış olmak üzere Denetçiliğin ve Meclis'inTakrir Zabıtları’nı teşrih etmeye ve
körlükten asan taramaya yarayışlı enformatik sistem,
◾Kronolojik ve Coğrafik ve Tematik ve Alarmlı olmak üzere sosyal medya
etkileşimleri içinden Mağduriyet Halleri ölçümlerine, analizlerine ve
hatta sosyal medya içeriklerinden yayın üretilmesine yarayışlı olmak üzere
Sosyal Medya Monitöring sistemi.
◾Yasamanın, Yürütmenin ve Yargının halktan aldığı iradeyi nasıl tasarruf
ettiğinin tekmilini, muhtasardan teferruata ve akıllı sayısal harita
üzerinde sınırsız indekslerle çözümlenmiş olarak halka arzetmeye yarayışlı
Vekilden Asile Tekmil enformatik sistemi.İlgili Konular ⟩ » kamu denetimi » yasama » enformasyon rafinerisi


İlgili Haberler