10:09, 24 Eylül 2023 PazarEnformatik Moderasyon İşletmeciliği

Kamu Veritabanlarının Halka Açılması... bu gündem ancak ve ancak Enformasyon Rafinerisi kurulduğu anda somut ve yaşar kılınabilecektir.

Enformatik Moderasyon İşletmeciliği
Moderasyon Enformatikleri

Dünya kültür alemine/ahengine ciddi katkıların verilmesini “şimdi, burada ve daima aynı” kelepçesine vurmak olmaz. Nizam-ı Alem örnekliği özerk emellenmiş bir insandan hem de Türkiye’den özerk emellenmiş bir insandan çıkamazmışçasına, zaten her kullandığı aletin-edevatın tabiatta bi-şey’in mevcut olduğunu ve üretilmediğini hatta sırf kendisi için mevcut olduğunu sanan şuursuz tüketenlere; dinamizmin ve başarının “esasen bir insan yapısı, insan gailesi sonucu” olduğunu göstermek lazım. Bu lazıme de seçimden seçime yahut kanun vazından kanun vazına, proje angajmanından proje angajmanına propaganda süreçleri dairesinde yerine getirilemez.

Hal bu ki, gayeden mahrum faaliyetin ve yaşayışın herhangi surette bir idrak imkanı olamayacağını ve doğurmayacağını hiç düşünemeyen mahluklar gibi (cemadat gibi) yaşayarak günlerini geçiren hamaset kemirgeni/sömürgeni bir insanın, kendine insan diyemeyeceğini bu ülkede göstermek, belli etmek, hissetmek isteyen insanlara “işte buyrun size bir örnek fırsatı sunuyoruz” anlamında gerekleri, gerçekleri, geçerleri, yerindelikleri, yeterlikleri rafine ölçümler ve karşılaştırmalar halinde telif edelim.

Partiler, danışmanlık şirketleri, araştırma şirketleri, üniversite vakıfları, enstitüler, odalar, barolar, borsalar, birlikler, dernekler, ajanslar, marketingçiler… efendim, “Bi’bakışta Okumak” için InfoMap ve InfoGraphic olmalı gözünüz önünde. InfoMap ve InfoGraphic edinmek için de edindirmek için de StatisticMonitor System kurmuş ve halk indinde kullanılır kılmış olmanız şarttır.

Bütün beşeri ve içtimai olmak üzere insani birikimin… ademoğlunun amel defteri hükmündeki tarihinin ve tarih yapma idrakinin üç mecraı; enformativite, konnektivite ve kommünitivite güya özgür ve yüksek toplumculuk teklif edenler eliyle ENFORMASYONİZM’de ifsadedilirken, Türkiye, sadece kitaplarda kaladuran İslam’ı ve sadece mezarlarda yaşayan müslümanları HAYAT’a davet etme, HAYAT’a tahrik etme, HAYAT’a teşvik etme araçlarından bir araç olarak yeni bir alet-cihaz-yöntem kurmalı ve işletmelidir.

Güya hamiyetperver güya umur ehli zevatın arkasında kah himayezede kah maişetbende durumuna düşürülmüş ve bir modernetik uzuv zilletinde debelenen insanoğlu “anlamak güçlüğünü açıklayan bilgi”den mahrumdur. Güya bilgi, ama gerçekte “anlama güçlüğünü artıran” hezliyattan dimağını sakınamayan insan katiyetle büluğa eremeyecektir muhakkak. Her ekonomik faaliyet aktörünü, her meslek gailesi erbabını, her sosyal sermaye yararlanıcısını; onların kendi yapıp etmeleriyle doğurduğu malumat ve haberi yine kendi müteakib karar alış ve azimlerine katabilmesine yönelik teşrih, teşhis, tahlil, tesbit hizmeti verir surette; yapılanlara doğruluk, iyilik, güzellik kuvveti kazandıracak bir inşirah vasıtası ile milletimizi donatmalıdır: yani Moderasyon İşletmeciliği örnekleri inşa etmek şarttır.

“Deşifre olmasaydım eğer, partinin/derneği/vakfın/holdingin bilmem ne başkanı ve nihayet genel başkanı ben olacaktım” sırrına yazılmışları felç edecek yolda öyle bir sırrın kuyusu olmamış müntesipleri arasından aktif olanları tarafından… Türkiye Falan-Filan Moderasyonu İşletmesi Anonim Şirketi emsaliyle çeşitli moderasyon şirketleri kurulmalıdır. İlk adımda… ülkenin ve dünyanın hal-i pürmelalini takdime ve istikbalini, istiklalini tenvire çalışmak konularından birkaçı şunlar olabilir:

 • Eğitim; devamsızlık, müfredat-kaynak, telifat, kırtasiye, ilmiye-ameliye enformatikleri, içtimai-ailevi etkileşim
 • İstihsal; flora ve fauna envanteri, nüfus-ihtiyaç-icat dengesi
 • İmalat; demirbaş, eleman, arz-talep-teşebbüs envanteri, nüfus-ihtiyaç-icat dengesi
 • Sanayi; malzeme mühendisliği, organizasyon-senkronizasyon, merkezci-mahallici, enerji, lojistik, nüfus-ihtiyaç-icat dengesi
 • Ticaret ve Hizmet; meslek envanteri, kolektivite, optimizasyon, standartlar-ehliyetler,
 • İskan; arazi tasarruf istikrarı, sosyal doku, emniyet-huzur, afet tedabiri, kültürel karakteristik
 • Kamu Yönetimi; dijital kitabet, denetim, iş idaresi, hizmet iletişimi, karar iletişimi, vatan meşvereti
 • Maliye; TL-YTL, karz-ı hasen, bütçe, para, kriz
 • İktisat; vergi, mevzuat, maişet, kambiyo, pazar, ücret, fiyat, faiz-sigorta
 • İletişim; posta, basım-yayın, sosyete-meşveret, haberleşme-interaktivite,
 • Ulaşım; yollar, cihazlanma, tesisler, standartlar
 • Sağlık; tesisler, sarfiyat-müstahzarlar, kolektivite
 • Siyaset, Seferberlik ve Kavanin; askeriye, asayiş, müşterek sorumluluk, müşterek mülkiyet, müşterek selahiyet, müşterek ceza ve mükafat, adliye

Bir örnek moderasyon işletmeciliği takdim dosyasını (Bilişim Moderasyonu ve Türkiye'nin Bilgi Toplumu Strateji Belgesi angajmanını) şu linkten indirebilirsiniz: https://bilgitoplumu.files.wordpress.com/2015/05/bilic59fim-moderasyonu-ile-btsb-angajmanc4b1.pdf

Mesela… Türkiye Yenilik Moderasyonu A.Ş. ismiyle kurulabilecek bir şirket şu örnek çalışmayı geliştirip yayımlayabilir ve koordine edebilir: https://teknolojisendikasyonu.wordpress.com/İlgili Konular ⟩ » Bilişim Moderasyonu » Bilişsel Sendikasyon